انواع زنبور عسل

انواع زنبور عسل

به طور کلی ، در یک کندوی زنبور عسل ، سه نوع زنبور با وظایف متفاوت وجود دارد.