عسل شکرک زده و مایع کردن آن

روش مایع کردن عسل شکرک زده :

یک ظرف فلزی برداشته و دو سوم آن را آب کنید. یک تخته یا سنگ کوچک ته ظرف قرار دهید و شیشه عسل رس کرده را بر روی تخته یا سنگ قرار دهید. اکنون ظرف را با ملایمت حرارت بدهید تا دما به ۶۰ الی ۷۰ درجه برسد.

پس از مدتی مشاهده خواهید کرد که رس عسل کم کم باز می شود و عسل از حالت جامد به مایع تبدیل می شود که نشانه طبیعی بودن عسل است.

مواظب باشید که شیشه عسل بیش از اندازه حرارت نبیند زیرا برخی خواص عسل از دست می رود.

ضمنا شیشه داغ را یکدفعه در آب سرد قرار ندهید که باعث ترک خوردن آن می شود.